Το πρόγραμμα καλύπτει εισαγωγικές έννοιες της πληροφορικής και βασικά στοιχεία χρήσης προσωπικού Η/Υ, χρήση επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικών φύλλων και λογισμικού παρουσίασης, καθώς και σύνδεσης και επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου. Επίσης, αφορά στην απόκτηση ορισμένων βασικών γνώσεων για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της χρήσης προϊόντων εκπαιδευτικού λογισμικού.

  • Στις Βασικές Έννοιες Πληροφορικής απαιτείται από τον μαθητή να κατανοήσει μερικές από τις βασικές έννοιες του τομέα της Πληροφορικής. Ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει τη σύσταση ενός προσωπικού υπολογιστή σε σχέση με το υλικό και το λογισμικό μέρος και να κατανοεί μερικές από τις στοιχειώδεις έννοιες από το χώρο της πληροφορικής, όπως αποθήκευση δεδομένων και μνήμη. Επίσης ο μαθητής θα πρέπει να γνωρίζει το πώς χρησιμοποιούνται τα δίκτυα πληροφοριών στους υπολογιστές και να είναι ενήμερος σχετικά με τη χρήση των εφαρμογών λογισμικού στην καθημερινή ζωή. Ακόμη ο μαθητής θα πρέπει να εκτιμά θέματα υγείας και ασφάλειας καθώς και περιβαλλοντολογικούς παράγοντες που εμπλέκονται σε θέματα χρήσης υπολογιστών. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ενήμερος για σημαντικά νομικά θέματα και θέματα ασφάλειας που σχετίζονται με τη χρήση υπολογιστών.
  • Στη Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων απαιτείται από το μαθητή να ε πιδείξει τη γνώση και την ικανότητα του στη χρησιμοποίηση των βασικών λειτουργιών ενός προσωπικού υπολογιστή και του λειτουργικού συστήματός του. Ο μαθητής θα πρέπει να μπορεί να ρυθμίσει βασικές παραμέτρους, να χρησιμοποιήσει τις διαθέσιμες λειτουργίες βοήθειας και να διαχειριστεί μια εφαρμογή που δεν ανταποκρίνεται. Ακόμη, θα πρέπει να είναι σε θέση να κινείται αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και να εργάζεται με εικονίδια και παράθυρα. Ο μαθητής θα πρέπει να διαχειρίζεται, να οργανώνει, ν’ αντιγράφει, να μετακινεί και να διαγράφει αρχεία και καταλόγους/φακέλους καθώς και να συμπιέζει και να εξάγει συμπιεσμένα αρχεία. Επιπλέον, ο μαθητής θα πρέπει να κατανοεί τι είναι ένας ιός υπολογιστή και να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή ανίχνευσης ιών. Τέλος, ο μαθητής θα πρέπει να επιδείξει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί απλά εργαλεία επεξεργασίας και διαχείρισης εκτυπώσεων που είναι διαθέσιμα μέσα από το λειτουργικό σύστημα.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο κάθε μαθητήςτις δυνατότητες του δημοφιλέστερου επεξεργαστή κειμένου στον κόσμο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί,τα εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργείέγγραφα επαγγελματικού επιπέδου, να διαχειρίζεται έγγραφα και ακόμη να τα δημοσιεύει σε έντυπη μορφή ή στο Διαδίκτυο.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο κάθε μαθητής τις δυνατότητες ενός τόσο ισχυρού εργαλείου όπως είναι το Microsoft Excel που ξεπερνά τα όρια των παραδοσιακών υπολογιστικών φύλλων εργασίας έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα εργαλεία που χρειάζεται για να δημιουργεί εύκολα τύπους, υπολογισμούς, κάνοντας ανάλυση πληροφοριών, τη δημιουργία αναφορών, γραφικών παραστάσεων και από κοινού χρήση δεδομένων με άλλους χρήστες.
  • Να κατανοήσει ο κάθε μαθητής τι είναι Σχεσιακό Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων (RDBMS) και συγκεκριμένα το σύστημα Access ώστε να αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί τα εργαλεία της Access για να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων, να αποθηκεύσει πληροφορίες αλλά και να τις διαχειρίζεται.

  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο κάθε μαθητής τις δυνατότητες που του παρέχονται μέσω του Power Point για την παρουσίαση θεμάτων. Με τη βοήθεια αυτού του εργαλείου ο μαθητής θα αποκτήσει τη δυνατότητα να δημουργεί παρουσιάσεις τις οποίες θα εμπλουτίζει με πολυμέσα (εικόνα, κίνηση, ήχο, ταινία) ώστε να είναι ενδιαφέρουσες και να παρέχουν άμεσα τις απαραίτητες πληροφορίες.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τους ορίζοντες που ανοίγονται με την αξιοποίηση των δυνατότητων του Διαδικτύου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Θα είναι σε θέση να αναζητούν και να αξιολογούν κατάλληλα, πληροφορίες που αντλούν από τον παγκόσμιο ιστό και παράλληλα θα μπορούν να επικοινωνούν ηλεκτρονικά μέσω του διαδικτύου. Επίσης θα μπορούν να στέλνουν και να λαμβάνουν έγγραφα και εικόνες μέσω email απαραίτητα για την εργασίες του αλλά και για την καθημερινή πραγματικότητα.
  • Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσει ο κάθε μαθητήςτις δυνατότητες του δημοφιλέστερου επεξεργαστή κειμένου στον κόσμο έτσι ώστε να είναι σε θέση να αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί,τα εργαλεία που χρειάζονται για να δημιουργείέγγραφα επαγγελματικού επιπέδου, να διαχειρίζεται έγγραφα και ακόμη να τα δημοσιεύει σε έντυπη μορφή ή στο Διαδίκτυο.