Ημερομηνίες Εξετάσεων Πιστοποίησης Η/Υ

1.  Τετάρτη 25  Ιανουαρίου   2017 18:00 - 21:00

2.  Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017 10:00 - 13:00

3.  Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 18:00 - 21:00

4.  Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2017 10:00 - 13:00