Στις 05-08-2014, δημοσιοποιήθηκε (www.diavgeia.gov.gr) από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής  Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών ΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (www.eye-ekt.gr), σχέδιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε νέα δράση (τύπου Voucher) με αντικείμενο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
Η δράση αναμένεται να ενταχθεί στο νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» και να συγχρηματοδοτηθεί από πόρους του ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και της Πρωτοβουλίας για την Απασχόληση των Νέων.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Ωφελούμενοι είναι 30.000 άνεργοι νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ), ηλικίας από 25 μέχρι 29 ετών (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 1.1.1985 έως και 31.12.1989),  εκ των οποίων:
• 12.000 θα είναι απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ
• 18.000 θα είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΡΑΣΗΣ

Η δράση δίνει τη δυνατότητα σε ανέργους νέους να μετέχουν σε επιδοτούμενα προγράμματα, μέσα από μια ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που θα περιλαμβάνει:
• θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών,
• Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, διάρκειας 450 ωρών, (χρονικά δεν θα υπερβαίνει τους 6 μήνες)
• Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζόμενων από τον πάροχο κατάρτισης, πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, αλλά και σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης σε σύμβαση εργασίας και τοποθέτησή του στην επιχείρηση πρακτικής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Το συνολικό εκπαιδευτικό επίδομα (θεωρητικής και πρακτικής άσκησης) που θα λάβει κάθε καταρτιζόμενος δικαιούχος voucher αυτής της δράσης, θα ανέρχεται:
Πτυχιούχοι ΑΕΙ-ΤΕΙ, 2.550,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)
Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας, μεταδετευροβάθμιας εκπαίδευσης, 2.280,00€ (συμπεριλαμβανομένων των νομίμων κρατήσεων)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία για την ηλεκρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερόμενων ανέργων, αρχίζει από την Πέμπτη 7/8/2014 ώρα 12:00 και λήγει τη Δευτέρα 15/9/2014 και ώρα 24:00